لینک های خارجی
شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

امور مشتریان

امور مشتریان

واحد مدیریت ارتباط با مشتریان آرنوش همواره بر اهداف زیر توجه و تمرکز دارد:

۱- مشتریان را شناسایی کند.

۲- بهترین روش ایجاد ارتباط با مشتریان را شناسایی و اجرا کند.

۳- با تمرکز بر نیازها، امکانات و مشکلات مشتریان بالقوه، با آن‌ها مذاکره و آنها را نسبت به خرید محصول متقاعد نماید.

۴- مشتریان را پس از اولین خرید حفظ نماید.

۵- رضایت و وفاداری مشتریان را میسر سازد.

۶- هر سال عدد رضایت مشتری (CSI)  را بررسی کرده و به مدیران ارشد سازمان اعلام کند.