لینک های خارجی
شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

امور مشتریان

امور مشتریان

واحد مدیریت ارتباط با مشتریان آرنوش همواره بر اهداف زیر توجه و تمرکز دارد:

1- مشتریان را شناسایی کند.

2- بهترین روش ایجاد ارتباط با مشتریان را شناسایی و اجرا کند.

3- با تمرکز بر نیازها، امکانات و مشکلات مشتریان بالقوه، با آن‌ها مذاکره و آنها را نسبت به خرید محصول متقاعد نماید.

4- مشتریان را پس از اولین خرید حفظ نماید.

5- رضایت و وفاداری مشتریان را میسر سازد.

6- هر سال عدد رضایت مشتری (CSI)  را بررسی کرده و به مدیران ارشد سازمان اعلام کند.

1402140214021402-خردادخرداد-پنج‌شنبهپنج‌شنبه